Projekt badawczy Polska-Namibia 2010

Witam, mam do sprzedania następujące materiały:
FINANSE LOKALNE (analiza budżetu-projekt na zaliczenie) dr STEC
Europejskie prawo gospodarcze (praca zaliczeniowa dr Kamiński)
Rachunkowość zarządcza Szydełko - książka, zestawy na zaliczenie ćwiczeń
Ekonometria - Nowak - ksero książki zbindowane, wykłady, testy z egzaminów
Ergonomia - materiały na wszystkie ćwiczenia
Integracja europejska (praca zaliczeniowa na temat rada Europy; i Polityka Rolna Unii Europejskiej) dr Purc
Prognozy i symulacje (projekt)
Polityka regionalna (praca zaliczeniowa nt. Equal) dr Purc
Badania rynkowe i marketingowe (raport z ankietą)
Zarządzanie finansami (praca zaliczeniowa)
Etyka biznesu (PROTOKÓŁ ZE SFORMUŁOWANIA PROFESJONALNEGO
SĄDU MORALNEGO-praca zaliczeniowa)
Techniki negocjacji (PROJEKT PRZYGOTOWANIA DO NEGOCJACJI - praca zaliczeniowa)
Ochrona środowiska (prezentacja zaliczeniowa nt: Energetyka wodna)
Zarządzanie strategiczne książka Gierszewska Romanowska+(testy na egzamin)
Zarządzanie produkcją - materiały do ćwiczeń na zal.
Podstawy nauki o przedsiębiorstwie - opracowane zagadnienia na zal. (dr. Ball)
Informatyczne systemy zarządzania (baza danych -projekt na zaliczenie)
Podstawy marketingu (ściągi, wykłady - prof. Adamczyk)
Ochrona własności przemysłowej (praca zaliczeniowa)
Systemy jakości (projekt na zaliczenie)
Zamówienia publiczne (praca zaliczeniowa)
Gospodarka przestrzenna i regionalna (praca zaliczeniowa)

i wiele innych na różne przedmioty:)

Info pod nr gg:3021726Darowizny i spadki nie wchodzą w skład małżeńskiej wspólności majątkowej, chyba że darczyńca lub spadkodawca inaczej postanowił.


Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Art. 33. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:
1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,
8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,
9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,
10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.Tak to prawda. Wszystko co zostało nabyte w drodze darowizny, a następnie wzamian jej wchodzi do majątku osobistego małżonka.

Podstawą prawną jest art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym:

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:
1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,
8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,
9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,
10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.Art. 305. 1. Kto w celu wprowadzenia do obrotu oznacza towary podrobionym znakiem towarowym lub oznaczone takim znakiem towary wprowadza do obrotu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 308. Kto wprowadza do obrotu towary oznaczone znakiem towarowym z wyróżnikiem mającym wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony, podlega karze grzywny.

Nie przestudiowałem całego polskiego prawa, ale w Ustawie o prawie własności przemysłowej, w tytule ,,Przepisy Karne" znalazlem, tylko te punkty które mogły by nas dotyczyć. Czy drukujac sobie koszulki wprowadzamy je w obrót ?

Znalazłem jeszcze taki przepis, który chyba rozwiewa wszystkie wątpliwości
Art 296. Wyżej wpsomnianej ustawy mówi tak :

2. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym:

1) znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów,

2) znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli takie używanie spowodować może wśród części odbiorców błąd polegający w szczególności na skojarzeniu między znakami,

3) znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.


Także jak widzicie ciągle jest mowa jedynie o towarach, które zostaną wprowadzone w obrót. Nie robie sobie jaj Vic, z tego co mi wiadomo prawo o znakach towarowych jest podobne do prawa o ochronie wlasnośći intelektualnej.Franczyza (franchising) to system sprzedaży towarów, usług lub technologii, który jest oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami - franczyzodawcą i jego indywidualnymi franczyzobiorcami. Franchising zakłada też przepływ know-how od franczyzodawcy do franczyzobiorcy przez cały czas obowiązywania umowy franczyzowej. Istotą jest udzielenie praw (i przyjęcie obowiązków) poprzez zawarcie umowy franczyzy.
Umowa franczyzy (franchise agreement) jest to umowa pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą, której przedmiotem jest franczyza, będąca sumą określonych praw i obowiązków. Ma charakter dwustronnie zobowiązujący. Zaliczana jest do umów nienazwanych.
Istota systemu polega na tym, że franczyzodawca nadaje swoim poszczególnym franczyzobiorcom prawo oraz nakłada na nich obowiązek prowadzenia działalności zgodnie z jego koncepcją. W ramach umowy sporządzonej na piśmie oraz w zamian za bezpośrednie lub pośrednie świadczenia finansowe uprawnienie to upoważnia indywidualnego franczyzobiorcy do korzystania z nazwy handlowej franczyzodawcy, jego znaku towarowego lub usługowego, metod prowadzenia działalności gospodarczej, wiedzy technicznej, systemów postępowania i innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, a także do korzystania ze stałej pomocy handlowej i technicznej franczyzodawcy.
Rodzaje franczyzy:
Indywidualna - franczyzodawca zawiera umowę z kilkoma franczyzobiorcami.
Sieciowa - po stronie franczyzobiorców występuje wiele podmiotów.
Subordynacyjna - sam franczyzodawca nie prowadzi placówki, posiada tylko koncepcję. Jest ona rozwijana przez franczyzobiorców.
Partnerska - franczyzodawca część placówek prowadzi sam a resztę prowadzą franczyzobiorcy.
Master franchising - franczyzodawca w umowie upoważnia franczyzobiorcę do działalności, dając mu przy tym wyłączność. Zaś franczyzobiorca może działać poprzez swoich sub-franczyzobiorców. Powstały tu schemat cechuje się dwustronnością.Szablon by Sliffka (© Projekt badawczy Polska-Namibia 2010)